Lättnader av pandemiregler: Kvarterslokaler och utomhusverksamhet

Förbundsstyrelsen beslutade

  • att kvarterslokalerna från den 1 augusti under smittsäkra förhållanden öppnas upp även för uthyrning med iakttagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • att följa rekommendationer för utomhusaktiviteter.
Bakgrund: regeringens beslut

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har tidigare beslutat att hålla de kvarterslokaler vi har till förfogande helt stängda, sedan pandemins början 2020 och fram till 1 juni 2021. Beslut om att öppna kvarterslokarna med vissa premisser antogs den 9 juni.

Nu ändras dessa beslut, i linje med regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Regeringen har nu beslutat om vissa lättnader för bl.a. förenings och utomhusverksamhet: Från den 1 juli 2021 är för inomhusarrangemang deltagartaket som huvudregel högst 50 deltagare, förutsatt att det är säkert utifrån smittskyddssynpunkt.

För arrangemang utomhus får maximalt 600 deltagare delta, förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 3000 deltagare kan tillåtas (varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).

De nya lättnaderna innebär att det är tillåtet för uthyrare att hyra ut en lokal för en privat sammankomst, till exempel en fest, för upp till 50 personer. Men fortfarande gäller att besökarna behöver följa de allmänna råden och rekommendationerna som att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom.

Varje kvarterslokalsansvarig som ska hyra ut lokalen måste därför innan uthyrning göra en bedömning på antalet deltagare som lokalen maximalt rymmer utifrån smittskyddssynpunkt. Det är viktigt att komma ihåg att vi fortsatt befinner oss i en pandemi och att huvudregeln på högst 50 personer inte kan tillämpas överallt. Hänsyn till lokalens storlek måste därför beaktas.

Kvarterslokalerna
  • Kvarterslokalerna öppnas för upp till 50 deltagare
  • Ansvariga personer för kvarterslokalerna måste göra individuella bedömningar för hur många personer lokalen rymmer. Detta måste ske innan uthyrning eller annan typ av verksamhet bedrivs i lokalen.

Med de nya riktlinjerna från regeringen och från Folkhälsomyndigheten kan nu Hyresgästföreningens kvarterslokaler öppna för egen verksamhet, med upp till 50 personer närvarande.

Få av våra lokaler rymmer maxtaket om 50 personer. Det är ändå mycket viktigt att det i alla de fall sker i en lokal som är så rymlig att alla de personer som vistas i lokalen kan göra det på ett säkert sätt där vi följer rekommendationer om att hålla avstånd, vara friska och tvätta händerna ofta.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, utan att trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Trygg in- och utpassage

Om möten och aktiviteter ska ske i kvarterslokalerna, är rekommendationen att ordna så att alla går in en och en och utan att trängsel uppstår vid in- och utpassage. Arrangören bör dessutom alltid tänka på att det tar lite mer tid än vanligt att upprätthålla avstånd mm. och därför se till att ha god tid på sig.

Att öppna kvarterslokalerna innebär ett stort eget ansvar hos våra föreningar för att se till att regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hålls.
Förslag på möjliga aktiviteter
Aktiviteter som kan vara möjliga och rimliga att hålla i kvarterslokalerna bör t.ex. vara: förenings- och styrelsemöten, studiecirklar, utbildningar och kurser, barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp, språkcaféer, stick-/syjunta, bokklubbar, fester mm. Allt under förutsättning att antalet deltagare och möjlighet till avstånd följer direktiven.

Utomhusverksamhet
  • Utomhusaktiviteter kan samla upp till 600 personer, med avstånd.

Regeringens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer innebär även att Hyresgästföreningen kan tydliggöra möjligheten till utomhusaktiviteter. Enligt besluten kan vi från den 1 juli 2021 samla upp till maximalt 600 personer utomhus.

Det är dock fortsatt mycket viktigt att alla aktiviteter anordnas så att alla deltagare kan hålla ordentligt avstånd till varandra under hela tiden aktiviteten varar, liksom när man går till eller från arrangemanget.

Mat och dryck får förtäras som vanligt, men på ett smittsäkert sätt, så att inte trängsel kan uppstå (gärna t.ex. portionsförpackat eller liknande).

Förslag på möjliga aktiviteter

Exempel på verksamheter som från den 1 juli kan bedrivas utomhus, med upp till 600 personer samlade, är barn- och ungdomsverksamhet, bomöten och liknande träffar, kampanjarbete (mot marknadshyra mm.) och värvarmöten utomhus.

Men även sådant som gemensam trädgårdsodling, trygghetsvandringar/boendeprotokoll, nattvandringar, tipspromenader, gym-, dans- och yogapass, konst- och fotoevenemang mm. är nu möjligt att genomföra i mindre grupper. Ytterligare förslag på utomhusverksamhet som är möjlig att arrangera finns på vår webbsida.

Förutsättningen till all aktivitet är dock att alla kan hålla rätt avstånd till varandra.
Sprid informationen vidare!
Rekommendationerna och de nationella riktlinjerna för Hyresgästföreningen uppdateras löpande. Arbetet utvärderas fortlöpande och vid behov kan nya beslut behöva fattas av förbundsstyrelsen.

Alla uppmanas att sprida informationen vidare i sin förening och bland medlemmar och hyresgäster i sitt område.